action error การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล | ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Jump to Navigation

การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

Error message

  • Notice: Undefined index: action in include() (line 3 of /home/envocc/www/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: password in include() (line 4 of /home/envocc/www/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: pathname in include() (line 5 of /home/envocc/www/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: keywordindex in include() (line 6 of /home/envocc/www/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: filename in include() (line 7 of /home/envocc/www/sites/sites.php).
  • Notice: Undefined index: body in include() (line 8 of /home/envocc/www/sites/sites.php).

การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

ความเป็นมา

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องทำงานสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทั้งจากสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ สิ่งคุกคามทางกายภาพ สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ 2555 มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 197,578 คนซึ่งต้องเสี่ยงจากการทำงาน โรคที่พบในบุคลากรทางการแพทย์เช่น โรคความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคตับอักเสบ โรควัณโรค หรือความเครียดจากการทำงานเป็นต้น กรมควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกันดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา

กิจกรรมที่ดำเนินการ

6 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมจัดการอบรมทีมตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับจังหวัด ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

18 มีนาคม 2556 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดยโสธร

1 – 5, 9 เมษายน 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดอุบลราชธานี

22 – 25 เมษายน 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดมุกดาหาร

26 เมษายน 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดนครพนม

29 – 30 เมษายน 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 – 3, 7, 28 พฤษภาคม 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดศรีสะเกษ

9 – 10 พฤษภาคม 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดยโสธร 14 – 17 พฤษภาคม 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดสกลนคร

20 – 22 พฤษภาคม 2556 นิเทศงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

17 – 19 กรกฎาคม 2556 ประชุมพิจารณารับรองผลการประเมินโรงพยาบาลระดับ 5 ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี

ผลการดำเนินงาน

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 54 แห่ง 
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 4 10 แห่ง
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 3  15 แห่ง
จำนวนโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ทั้งหมด  100 แห่ง

รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับต่างๆ

ดาว์นโหลด คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

ดาว์นโหลด คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงฯ

ดาว์นโหลด มาตรฐานและเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการปฐมภูมิ/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ดาว์นโหลด แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (OHS 02)

ดาว์นโหลด แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน (OHS 03)

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting